Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

NGUYỄN VĂN TOÀN
Tổng Giám Đốc
toan@vietmytourist.com
Nguyễn Văn Anh Dũng
Đồng Sáng Lập
anhdung@vietmytourist.com
LÊ THỊ HOÀNG LIÊN
Đồng Sáng Lập
info@vietmytourist.com
HUỲNH NHẬT QUANG
Phó Tổng Giám Đốc
nhatquang@vietmytourist.com
LÊ HỒNG HẢI
Giám đốc CN Hà Nội
lehai@vietmytourist.com
VŨ THỊ MỸ DUNG
Kế toán trưởng Tổng công ty
mydung@vietmytourist.com